Nederweert Logo JAN Nederweert

Vragen over uitslaande brand Dutch Green Carbon

Aan: Het College van B&W van de gemeente Nederweert

Betreft: Vragen volgens artikel  41 van het Reglement van Orde inzake rubberverwerker Kargo/Dutch Green Carbon

 

Geacht College,

Op 6 februari 2019 heeft bij rubberwerker Kargo/Dutch Green Carbon (ook bekend als Rumal) aan de Winnerstraat een grote uitslaande brand gewoed. Het bedrijf Rumal heeft een voorgeschiedenis op het gebied van overlast op diverse milieuaspecten als geluid, stank en stof.  In 2015 en 2017 heeft onze fractie diverse vragen gesteld over de vergunningsprocedure, de milieuklachten van omwonenden, de stofhinder, de affakkelinstallatie en de brandveiligheid van dit bedrijf. Uit antwoord op onze vragen in 2017 bleek dat de eisen die gelden voor de brandveiligheid in eerste instantie deels werden overtreden. Daarnaast werd  er in 2016 een dwangsombeschikking afgegeven voor het overschrijden van de vergunde stofnorm.
In februari 2018 heeft de gemeenteraad met de Provincie Limburg gesproken over de toename van klachten en misstanden bij het bedrijf. Dit heeft er niet toe geleid dat de klachten minder werden. Meerdere keren heeft de brandweer moeten uitrukken voor brandmeldingen bij deze rubberverwerker. Na een handhavingsverzoek van omwonenden heeft de Provincie Limburg het bedrijf kenbaar gemaakt een dwangsom op te gaan leggen voor het niet produceren volgens de afgegeven vergunning.

Omdat deze grote brand op 6 februari heeft gezorgd voor nog meer onrust bij inwoners willen wij u hierover de volgende vragen stellen:

 1. Wat is de precieze oorzaak en de uiteindelijke schade van de brand op 6 februari bij rubberwerker Kargo/Dutch Green Carbon?
 2. Heeft het veiligheidsplan van de brandweer goed gewerkt? Welke inzet is er nodig geweest?
 3. Heeft het bedrijf inmiddels de productie weer opgestart? Zo ja, zijn er extra maatregelen opgelegd?
 4. Hoeveel keer is er sinds de oprichting in 2012 een brandmelding geweest bij dit bedrijf en wat waren de oorzaken van deze brand(en)?
 5. Is er sprake van milieuaantasting vanwege de brand? Is er vervuild bluswater in de sloot of bodem terechtgekomen en wie is verantwoordelijk voor het opruimen/saneren van de stoffen?
 6. Worden de vergunningen van het bedrijf geheel nageleefd?(zo nee, graag nader toelichten)
 7. Voldoet het bedrijf aan de brandveiligheidsvoorschriften en heeft deze brand er toe geleid om de brandveiligheidsvoorschriften verder aan te scherpen?
 8. Welke maatregelen worden getroffen om de (brand)veiligheid bij het bedrijf  te verbeteren?
 9. Op welke wijze zijn buurtbewoners en ondernemers geïnformeerd over deze brand en de eventuele vervolgstappen?
 10. Wat doet het bedrijf, de Provincie Limburg en de gemeente Nederweert om de omwonenden het vertrouwen te geven dat hun veiligheid zo optimaal mogelijk is gewaarborgd?
 11. Wat is de reden dat het bedrijf haar productieproces niet in orde heeft en hoelang mag doorgegaan worden met experimenteren en affakkelen?
 12. Is het mogelijk om de maximale milieucategorie van dit bedrijventerrein te wijzigen voor eventuele nieuwvestiging  in de toekomst?
 13. Op welke wijze kunnen we als gemeente dit bedrijventerrein herstructureren en de impact van zware industrie verminderen?
 14. Welke afspraken worden gemaakt met het bedrijf Dutch Green Carbon om nieuwe branden te voorkomen en verdere overlast te verminderen?


Met vriendelijke groet,

De Fractie JAN

Marcel Vossen, Carin Sieben, Peter van Lierop, Pascalle de Rooij en Kevin Bax

 

 

Publicatiedatum: 12 februari 2019

>