Nederweert Logo JAN Nederweert

Vragen over te hoge concentratie fijnstof

Aan: Het College van B&W van de gemeente Nederweert.
 
Betreft: Vragen volgens artikel  41 van het Reglement van Orde inzake de te hoge concentraties fijnstof in de gemeente Nederweert
 
Geacht College,
 
Op 9 november heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu een rapportage Luchtkwaliteit gepubliceerd waaruit blijkt dat Nederweert erg hoog scoort ten aanzien van de uitstoot van fijnstof. Met name de vele (pluim)veehouderijen zorgen voor een significante bijdrage aan de te hoge concentraties fijnstof. Al enkele jaren is Nederweert de koploper van Nederland met veehouderijen die de norm voor fijnstof overschrijden.  Deze blootstelling aan concentraties is boven de Europese normen en daarom is het vanwege gezondheidsrisico’s ook van groot belang om de luchtkwaliteit rondom veehouderijen te verbeteren.
 
In 2013 heeft de gemeenteraad een gebiedsgericht plan van aanpak vastgesteld om de concentratie fijnstof in de gemeente te verlagen. Ondanks dit plan laten de jaarlijkse metingen geen daling zien en de verwachting richting 2020 is dat de concentratie fijnstof ook niet af gaat nemen.
JAN vindt dat de gemeente een belangrijke rol vervult bij de aanpak van de fijnstofuitstoot door veehouderijen en eist dat er maatregelen genomen worden. 
 
De fractie JAN heeft hierover de volgende vragen:
 1. Op welke wijze wil het College de hoeveelheid fijnstof in de gemeente Nederweert verlagen  en waarom lukt het niet om de huidige overbelasting te verminderen?
 2. In het gebiedsgerichte plan van aanpak 2013 dat is opgesteld door Arcadis wordt aangegeven dat de geurverordening indirect gebruikt kan worden om te sturen op ontwikkelruimte bij bedrijven op het gebied van fijnstof. Bent u bereid om de geurverordening nog meer in te zetten om de fijnstofconcentraties omlaag te brengen? (Graag toelichten en aangeven hoe dit wordt meegenomen bij de invoering van nieuwe geurnormen).
 3. Welke delen in Nederweert zijn overbelast en op welke wijze gaat de gemeente Nederweert om met nieuwe uitbreidingen van (pluim)veehouderijen in deze deelgebieden?
 4. In 2010-2012 is in Nederweert de concentratie fijnstof met 11 procent gestegen. Wat is de stijging in 2012-2016?
 5. Hoe gaat de gemeente om met nieuwe milieuvergunningen in relatie tot fijnstof en worden dieraantallen meegenomen bij de afweging tot vergunningverlening? (Graag toelichten).
 6. Kunt u de bedrijven en dieraantallen specificeren die vanaf 2011 zijn vergund in de gemeente en is daarin een stijging of dalende trend? (Graag onderbouwen met type bedrijf, diersoort en aantallen).
 7. Is de gemeente reeds van start gegaan met het actief intrekken van vergunde milieuruimte die door ondernemers niet meer gebruikt wordt of gebruikt zal worden?
 8. Bij vaststelling van de kwaliteitsverordening vergunningen, toezicht en handhaving is opgemerkt dat het College verantwoordelijk is voor het opstellen van beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving. Wat voor doelen en indicatoren heeft uw of gaat uw stellen om een kwalitatief goede leefomgeving te waarborgen? Wat zijn de prioriteiten en op welke wijze wordt de te hoge concentratie fijnstof opgenomen in uw vergunning, toezicht en handhavingsbeleid?
 9. Na aanleiding van de te hoge fijnstofconcentraties aan fijnstof in Nederweert wil de Provincie Limburg een nieuwe beoordelingssystematiek ontwikkelen voor vergunningverlening van fijnstof vanuit veehouderijen. Worden beoordelingen nu niet goed verricht en wat betekend deze nieuwe beoordelingssystematiek concreet?
 10. Bent u bereid om een nieuw (geupdate) plan van aanpak te presenteren met verbeteracties en bijbehorend tijdspad? Zo nee, graag aangeven welke acties ondernomen worden tot 2020 om de te hoge concentraties fijnstof in Nederweert te verminderen.
 11. Op welke wijze worden inwoners geïnformeerd over de te hoge fijnstofconcentraties en wat zijn de gevolgen van deze huidige concentraties voor de inwoners? (Graag nader onderbouwen).
 12. Omdat wethouder Houtman is gestopt en vervolgens wethouder Mackus heeft aangegeven ook te gaan stoppen vragen wij ons af op welke wijze de aansturing van het belangrijke project Buitengebied in Balans verloopt en verder gaat verlopen. Kunt u aangeven hoe hier bestuurlijk mee wordt omgegaan en of er gezien de fijnstofproblematiek stagnatie is ontstaan in dit majeure project? 
 
Met vriendelijke groet,
 
De fractie JAN
Henk Cuijpers,  Carin Sieben, Mart Knapen,  Marcel Vossen en Peter van Lierop.
 

Publicatiedatum: 17 november 2016

>