Nederweert Logo JAN Nederweert

Vragen over voorstel bouw brandweerkazerne

Aan: Het College van B&W van de gemeente Nederweert.
 
Betreft: Vragen volgens artikel  41 van het Reglement van Orde inzake Brandweerkazerne Nederweert
 
 
Geacht College,
 
Bij brief van 28 oktober 2015 is het beleidsplan Veiligheidsregio Limburg-Noord 2016-2019 met bijbehorende stukken ontvangen. In december 2015 heeft de gemeenteraad ingestemd met de nieuwe kostenverdeelsleutels Veiligheid, Huisvesting en Gezondheid. Daarnaast heeft de gemeenteraad tijdens de raadsvergadering in december 2015 zienswijzen ingebracht over het repressief Brandweerorganisatieplan 2.0, het regionaal Risicoprofiel en het  beleidsplan VRLN 2016-2019 die ter instemming zouden worden voorgelegd aan het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. De fractie JAN heeft tijdens deze gemeenteraadsvergadering op 12 december gevraagd om de uitkomsten van de schouw die per kazerne inzicht zou geven in het achterstallig onderhoud en gebreken. Omdat is  afgesproken dat de gemeenten zelf verantwoordelijk zijn voor de kosten voor het op niveau brengen van de kazernes voor wat betreft onderhoudsniveau en arbo-eisen, vond de fractie JAN het ten gevolge van de gewenste 'regionalisatie en harmonisatie huisvesting'  erg belangrijk wat de uitkomsten zijn van de schouw en wat noodzakelijke aanpassingen aan de kazerne de gemeente zou gaan kosten. Vanuit het College is toegezegd dat de gemeenteraad zou worden geïnformeerd over de kosten van het onderhoud en/of aanpassingen aan de brandweerkazerne.
 
Op 9 augustus heeft de gemeenteraad in haar zomerreces een brief ontvangen van de Burgemeester met daarin het voorstel voor de bouw van een nieuwe brandweerkazerne aan een locatie nabij de randweg richting de rotonde Nederweert-Eind. Inmiddels heeft het College van Burgemeester en Wethouders hier al positief op gereageerd en is als voorlopig uitgangspunt gekozen voor een constructie waarbij de Veiligheidsregio de kazerne van de gemeente Nederweert gaat huren.
 
Ondanks dat Veiligheid altijd voorop staat en wij als fractie JAN de Nederweerter brandweer en haar vrijwilligers een warm hart toe te dragen, vinden wij het vreemd dat uw College de gemeenteraad niet eerder heeft betrokken bij het plan voor de bouw van een nieuwe kazerne. Tijdens de gemeenteraadsvergadering in december 2015 werd namelijk door uw College en de regionale Brandweer nog aangegeven dat het niet wenselijk was om op dit moment de brandweerkazerne te verplaatsen. De mate van overschrijding van de opkomsttijden was namelijk gering. Daarnaast werd aangegeven dat het realiseren van het gewenste dekkingspercentage van 50%  alleen haalbaar is als de huidige brandweerkazerne wordt verplaatst naar een locatie op/nabij de Hulsenweg.
 
Over deze ontwikkelingen hebben wij een aantal vragen waarop wij graag volgens het Reglement van Orde schriftelijk antwoord willen ontvangen.
 
  1. Waarom heeft uw College de gemeenteraad niet betrokken in de plannen m.b.t. de verplaatsing van de brandweerkazerne?
  2. Wanneer heeft de schouw plaatsgevonden m.b.t. de huidige brandweerkazerne en wat waren de uitkomsten? (Graag deze schouw ter inzage plaatsen)
  3. Waarom wijkt de locatie af van de eerder aangegeven locatie Hulsenweg? (locatie is al meerdere jaren voorkeur bij een eventuele verplaatsing)
  4. Welke plek heeft uw College precies in gedachte voor bouw van de kazerne, zijn daar bouwmogelijkheden die passen binnen het bestemmingsplan en graag onderbouwen waarom deze locatie is gekozen.
  5. Welke kaders heeft de gemeenteraad gesteld m.b.t. verplaatsing van de kazerne?
  6. Is uw College voornemens om bij een verplaatsing van de brandweerkazerne ook de huidige locatie een andere bestemming te geven? (Zo ja, graag toelichten)
  7. Wat zijn de gemeentelijke kosten voor een nieuwe Brandweerkazerne en zijn hier budgetten voor begroot? 
  8. Hoe heeft de Veiligheidsregio (en andere gemeenten) gereageerd op dit voorstel en wordt er ook een garantie gegeven dat door nieuwbouw van deze kazerne  de post Nederweert blijft gehandhaafd op de lange termijn?
  9. Hoe gaat de verdere besluitvorming verlopen? (Graag ook de rol van de gemeenteraad hierin schetsen)
 
Met vriendelijke groet,
 
Fractie JAN
Henk Cuijpers,  Carin Sieben , Mart Knapen,  Marcel Vossen en Peter van Lierop.
 

Publicatiedatum: 27 september 2016

>