Nederweert Logo JAN Nederweert

Vragen over project Randweg N266

Aan: Het College van B&W van de gemeente Nederweert.
 
Betreft: Vragen volgens artikel  41 van het Reglement van Orde inzake het project Randweg N266
 
 
Geacht College,
 
Op 1 april 2016 heeft onze fractie de vergadering bijgewoond van de Provinciale Statencommissie Mobiliteit en Duurzaamheid. In deze vergadering werd gesproken over de voortgang van het project Randweg N266. De Commissie is verontrust over de onduidelijkheid van de kosten die de aanleg met zich meebrengen. Zo zal er een onvermijdelijke kostenoverschrijding plaatsvinden van het taakstellend budget en is de versobering reeds ingezet die onder meer ten koste gaat van de verkeersveiligheid. De Commissie is ook kritisch over het feit dat alles mooi wordt geschetst, maar er geen draagvlak is zoals blijkt door de inbreng van de Alliantie van Stakeholders. 
 
JAN heeft reeds in 2014 aangegeven geen nut en noodzaak te zien in de reden waarom deze Randweg moet worden aangelegd dwars door het buitengebied van Nederweert. Onze fractie heeft mede om deze reden de Statencommissie toegesproken en ook aangegeven het vreemd te vinden dat het project niet wordt gestopt nu blijkt dat ook de Provinciale Commissie Omgevingsvraagstukken een negatief advies heeft gegeven.
 
Kennelijk heeft het College van B&W het Provinciaal advies vertaald in het doorvoeren van een nieuwe gebiedsontwikkeling rondom de Kanaalzone. Dit, zonder dat de gemeenteraad hierom heeft gevraagd of een kader heeft gesteld. Het verbaast onze fractie dan ook dat op 31 maart aan onze inwoners wordt gevraagd om mee invulling te geven aan dit nieuwe project waarvan de kosten voor de gemeente worden ingeschat op 4,5 miljoen euro.
 
De fractie JAN heeft hierover de volgende vragen:
 1. Graag zouden wij willen weten op welke wijze uw College en de projectleiding op de hoogte is van hetgeen in de Provinciale Commissie Mobiliteit en Duurzaamheid is besproken en op welke wijze u de gemeenteraad hierover informeert?
 2. Wanneer kunnen wij de zienswijzen verwachten van het project Randweg N266?
 3. Wie heeft de regie in handen van dit project en op welke wijze worden de Statenleden geïnformeerd over de voor onze inwoners negatieve aspecten die de aanleg van een Randweg met zich meebrengen?
 4. Er is een taakstellend budget van 20 miljoen euro vastgesteld voor aanleg van de Randweg N266. Welke kosten zijn toegerekend naar dit budget en is er een kostenoverzicht? Graag een totaaloverzicht van alle kosten die gemaakt worden t.b.v. de Randweg en andere daaraan gerelateerde ontwikkelingen. Hierbij ook een schriftelijk overzicht welke kosten door wie worden betaald. (Provincie en gemeente Nederweert)
 5. Is uw College het met ons eens dat er geen draagvlak is onder de meerderheid van de stakeholders voor aanleg van een Randweg N266? (Graag onderbouwen)
 6. Waarom gaat het College toch door met verdere uitwerking van (nieuwe) plannen terwijl de Provinciale Commissie Omgevingsvraagstukken een negatief advies heeft gegeven?
 7. Welk kader heeft de gemeenteraad afgegeven om te starten met gebiedsontwikkeling voor de Kanaalzone? (Graag helder aangeven welk kader en wanneer de gemeenteraad hierover een besluit heeft genomen)
 8. Eind 2015 heeft adviesbureau Brouwers in opdracht van het College een kostenanalyse opgesteld voor inrichting van de Zuid-Willemsvaartzone Nederweert-Budschop. Heeft de gemeenteraad budget gereserveerd in de (meerjaren) begroting voor inrichting van de Zuid-Willemsvaartzone?
 9. Vanuit welk financieel vastgesteld kader is gestart aan deze gebiedsontwikkeling voor de Kanaalzone en krijgen we naast de Randweg weer een nieuwe Gebiedsontwikkeling en hoe past deze in het reeds vastgestelde Masterplan? (Graag een financieel overzicht hoe deze kosten passen binnen de meerjarenbegroting en daarbij aangeven wie de kosten betaalt en op welke wijze deze kosten worden afgedekt)
 10. Wat zijn de risico’s voor aanleg van de Randweg N266 (Financieel en maatschappelijk)
 11. Welke versoberingen zijn toegepast op de tracékeuzes sinds 2011 en is de Randweg N266 zoals deze wordt ontwikkeld veilig voor alle verkeer en waaruit blijkt dat? 
 12. Wat zijn de verkeersinvloeden voor alle lokale wegen en is er een nieuw verkeersmodel? Graag aangeven wat de gevolgen zijn voor aansluitende wegen zoals de Molenweg en op welke wijze deze wegen worden aangepast als de Randweg N266 doorgang gaat vinden?
 
Met vriendelijke groet,
 
De Fractie JAN
Henk Cuijpers, Carin Sieben, Mart Knapen, Marcel Vossen en Peter van Lierop.
 

Publicatiedatum: 02 april 2016

>