Nederweert Logo JAN Nederweert

Vragen over ontwerp vergunning Rumal

Aan: Het College van B&W van de gemeente Nederweert.
 
Betreft: Vragen volgens artikel  41 van het Reglement van Orde inzake de ontwerp vergunning voor Rubber Maalindustrie Limburg (Rumal) in Nederweert
 
 
Geacht College,
 
Reeds in 2012 heeft onze fractie JAN kenbaar gemaakt kritisch te zijn over de vestiging van Rumal (Rubber Maalindustrie Limburg) die is gespecialiseerd in de recycling van vrachtwagenbanden rubbergranulaten en -poeders. Het bedrijf Rumal heeft namelijk een voorgeschiedenis op het gebied van overlast op diverse milieuaspecten als geluid, stank en stof. Daarnaast zijn er ook op het gebied van externe veiligheid aspecten die zeer belangrijk zijn bij vergunningverlening en handhaving van regels.
 
Rumal heeft opnieuw plannen voor uitbreiding van activiteiten en inmiddels is er een ontwerpvergunningaanvraag in procedure gebracht. Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen tot 17 november ter inzage. Binnen de inrichting van Rumal wordt een nieuw productieproces gerealiseerd, waarbij het(nagenoeg) staalvrije rubbergranulaat en/of rubberchips (15.000 ton/jaar) worden gecarboniseerd in een tweetal ovens (reactoren).
 
De fractie JAN heeft hierover de volgende vragen:
 1. Graag vernemen wij de procedure omtrent de vergunning en daarbij de inbreng van zienswijzen en betrekken van belanghebbenden.
 2. In hoeverre is er sprake van een toename aan fijnstof en geluid en is dit acceptabel? (Graag toelichten)
 3. Zijn er klachten bekend bij de gemeente m.b.t dit bedrijf? Hoe wordt omgegaan met klachten en op welke wijze gaat de gemeente de overlast die buurtbewoners kunnen ondervinden minimaliseren?
 4. Gaan er door deze uitbreiding meer verkeersbewegingen plaatsvinden? Zo ja, graag aangeven hoeveel transportbewegingen er in totaal zijn per dag/week/jaar bij Rumal.
 5. Waar worden de big bags met granulaat opgeslagen en wat is de maximale capaciteit in m2 aan opslag dat op het terrein mag worden opgeslagen? (Graag toelichten hoeveel granulaat er reeds wordt opgeslagen en wat dit uiteindelijk gaat worden na deze uitbreiding).
 6. Wij lezen in de ontwerp vergunningsaanvraag dat de geproduceerde carboniseerolie wordt opgeslagen in een tweetal bovengrondse dubbelwandige tanks van elk 25.000 liter en als brandstof wordt verkocht (ca. 5.000 ton/jaar). De niet gecondenseerde gassen worden in een 2-talwarmtekrachtkoppeling (WKK) installaties (ca. 4 MWth) omgezet in elektriciteít en warmte. Wat betekend dit voor de externe veiligheid en in hoeverre wordt een veilige leef en werkomgeving gewaarborgd? (Graag de gevaren en risico’s omschrijven).
 7. Bij de vestiging van dit bedrijf is de omgeving en ook de gemeenteraad  betrokken. In hoeverre zijn belanghebbenden uit  de omgeving betrokken bij deze uitbreiding en zijn er al informatiebijeenkomsten georganiseerd voor de omgeving?
 8. Wordt er alleen overdag geproduceerd? (Graag tijden aangeven dat machines werkzaam zijn).
 9. De gemalen carbon black wordt gegranuleerd door een wateroplosbare binder toe te voegen. De binder wordt aangemaakt in een aanmaaktank en gedoseerd vanuit een doseertank. In hoeverre wordt bodemverontreiniging voorkomen?
 10. Hoe staat uw College tegenover deze vergunning en bent u hierover in gesprek met de Provincie?
 11. Welke instantie is verantwoordelijk voor de handhaving en brandveiligheid en controleert dit bedrijf op naleving van de regels? 
Wij verzoeken u onze vragen spoedig en schriftelijk te beantwoorden.
 
Met vriendelijke groet,
 
De Fractie JAN
Henk Cuijpers, Carin Sieben, Mart Knapen, Marcel Vossen en Peter van Lierop
 
Lees hier de antwoorden die de gemeente Nederweert op 5 november 2015 heeft gegeven.
 

Publicatiedatum: 07 oktober 2015

>