Nederweert Logo JAN Nederweert

Vragen over aanleg carpoolplaats Randweg West

Aan: Het College van B&W van de gemeente Nederweert
 
Betreft: Vragen volgens artikel 41 van het Reglement van Orde inzake de aanleg van een carpoolplaats in Nederweert
 
Geacht College,
 
Via de media heeft onze fractie vernomen dat er door de gemeente Nederweert plannen in ontwikkeling zijn om een carpoolplaats aan te leggen langs de Randweg West nabij de vestiging van McDonalds. Vanwege het feit dat de gemeenteraad niet op de hoogte is gebracht van deze plannen en er ook geen budget voor dergelijke plannen is opgenomen in de begroting 2014, hebben wij enkele schriftelijke vragen opgesteld waarop de fractie JAN schriftelijk antwoord wil ontvangen.
 
De fractie JAN heeft de volgende vragen:
  1. Waarom heeft uw College de gemeenteraad niet eerder geïnformeerd over dit plan en hoever zijn de plannen voor de aanleg van een carpoolplaats gevorderd?
  2. Wie is de initiatiefnemer geweest voor dit plan, het College van Weert of van Nederweert? 
  3. Wat zijn de specifieke kosten voor dit plan en is er budget beschikbaar om dit plan te bekostigen? Kortom, moet er een ombuiging plaatsvinden om dit plan te verwezenlijken?
  4. Kunnen eventuele gebruikers van deze carpoolstrook na aanleg gratis hiervan gebruik maken? In hoeverre wordt hier juist door inwoners uit Nederweert gebruik van gemaakt en waaruit blijkt dit?
  5. Waar wordt de carpoolplaats precies gesitueerd en hoe verhoudt zich dit plan tot het plan voor aanleg van een eventuele randweg N266? 
  6. Wat betekent deze carpoolplaats voor de verkeersstroom van het kruispunt van de N275?
  7. Kunt u aangeven hoe de plankosten zijn opgebouwd en welke voorzieningen de gemeente Nederweert eventueel zelf moet treffen om dit initiatief te realiseren en wie draagt daarvan de kosten? (Nutsvoorzieningen, beveiliging, ruimen/herinrichten van groenvoorzieningen, onderhoud?)
  8. Is de carpoolplaats bedoeld voor auto’s of biedt het plan ook ruimte aan vrachtwagens en touringcars?
  9. Kunt u ons op korte termijn schriftelijk informeren over de totstandkoming en uitwerking van dit plan?
 
Wij verzoeken u onze vragen spoedig te beantwoorden. 
 
Met vriendelijke groet,
 
De fractie JAN
 
Carla Dieteren
Henk Cuijpers
Mart Knapen
Peter van Lierop
Marcel Vossen
 
Op 26  mei 2014 heeft het College antwoord gegeven op bovenstaande vragen. Lees hier de reactie van het College van B&W.
 
 

Publicatiedatum: 05 mei 2014

>